Statut

“YACHT KLUB POLSKI LUBLIN” wywodzi się z założonego w 1924 roku YACHT KLUBU POLSKI upoważnionego Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1927 do używania bandery Marynarki Wojennej z dodatkowym emblematem Klubu, kontynuuje jego tradycje i jest integralnie związany z obecnie działającym Yacht Klubem Polski.


Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, bandera, proporzec, pieczęć, godło oraz charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “YACHT KLUB POLSKI LUBLIN ” w skrócie YKP- Lublin i jest zwane w dalszej części statutu Klubem.

§ 2

Siedzibą YKP Lublin jest miasto Lublin

§ 3

Terenem działalności Klubu jest obszar całej Polski.

§ 4

Klub może być członkiem krajowych stowarzyszeń i organizacji żeglarskich.

§ 5

Klub działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 25 poz. 104 z późniejszymi zmianami), przepisów Ustawy o Kulturze Fizycznej (Dz. U. z 1996r. nr 20 poz. 113) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 6

1. Banderą YKP jest flaga biało-czerwona z wcięciem trójkątnym na brzegu przeciwległym do drzewca z godłem państwowym na środku pasa białego oraz krzyżem czerwonym z obwódką niebieską, umieszczonym ukośnie na białym pasie koło drzewca. Bandera jest zarejestrowana w Lloyds Register of Yachts.
2. Proporzec jest białą flagą trójkątną z ukośnym krzyżem czerwonym z obwódką niebieską.
3. Godłem YKP Lublin jest biała tarcza z umieszczonym na niej czerwonym krzyżem z niebieską obwódką. Wokół tarczy znajduje się złoty wieniec z wkomponowanymi dwiema skrzyżowanymi kotwicami.
4. Statki i łodzie klubowe pływają pod banderą YKP, proporcem Klubu zarówno w kraju, jak i poza granicami.

§ 7

Klub używa pieczęci okrągłej z napisem “YACHT KLUB POLSKI LUBLIN” oraz dwiema skrzyżowanymi kotwicami na konturze tarczy umieszczonymi pośrodku.

§ 8

Klub może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 9

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej.

§ 10

Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

 Cele i środki działania

§ 11

Celem Klubu jest:
1. Uprawianie i rozwój żeglarstwa, turystyki na morzu i wodach śródlądowych oraz żeglarstwa motorowego.
2. Kultywowanie oraz wzbogacanie wartościowych tradycji i dorobku jachtingu żaglowego i motorowego.
3. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy żeglarskiej oraz stwarzanie warunków dla uzyskiwania stopni żeglarskich.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, przyczyniających się do rozwoju żeglarstwa.

§ 12

Klub realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie kursów szkoleniowych i wykładów w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ćwiczeń praktycznych z dziedziny wszystkich działów wiedzy żeglarskiej.
2. Organizowanie imprez, regat i obozów żeglarskich jak również branie udziału w regatach krajowych i zagranicznych.
3. Prowadzenie ośrodków i akcji turystyczno-wypoczynkowej oraz innych form życia towarzyskiego i kulturalnego.
4. Zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, lokali klubowych.
5. Prowadzenie warsztatów szkutniczych, stoczni jachtowych dla budowy i naprawy sprzętu żeglarskiego na użytek Klubu i członków Klubu, osób fizycznych, oraz działalności gospodarczej i handlowo – usługowej w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów.
6. Udzielanie pomocy członkom w nabywaniu, wynajmowaniu i naprawie sprzętu sportowego.
7. Inspirowanie organizowania imprez dla realizacji celów klubu w ramach współpracy z innymi instytucjami na terenie całego Kraju.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 13

Członkowie klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Juniorów
3. Wspierających
4. Honorowych

Członkowie zwyczajni

§ 14


1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia o nienagannej przeszłości, wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, która zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie zwyczajni o ile nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich, mają prawo
– uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub.
– uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Klubu.
– wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
– korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada lub nadaje Klub.
3. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
– stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu.
– dbać o dobre imię Klubu i honor Bandery YKP. Przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich.
– brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę mienia klubowego.
– regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

Juniorzy

§ 15


1 Juniorem może być każda osoba niepełnoletnia.
2. Juniorzy przyjmowani są przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji i po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
3. Juniorzy mają wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych Klubu, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 16

Członkostwo ustaje w przypadku:
1. Śmierci Członka
2. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.
3. Wykreślenia przez Zarząd wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres dłuższy niż 1 rok oraz istotnego naruszenia interesów Klubu przez łamanie postanowień statutowych, uchwał lub innych obowiązujących przepisów.

Członkowie wspierający


§ 17


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz klubu i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Klubu.
2 Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka Zwyczajnego za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie wspierający są obowiązani:
– regularnie opłacać składki członkowskie.
– okazywać pomoc w rozwoju Klubu.

§ 18

Członkostwo osoby fizycznej bądź prawnej jako członka wspierającego ustaje wskutek :
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Skreślenia z powodu utraty osobowości prawnej.

Członkowie honorowi

§ 19

Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia, która wniosła szczególne zasługi dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa.
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków.
2. Członkowie honorowi mają prawo:
– uczestniczyć w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub.
– uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Klubu
– korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada Klub.
3. Członkowie honorowi mają obowiązek:
– stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Klubu.
– dbać o dobre imię Klubu i honor Bandery YKP, przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich.

§ 20

 Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.

§ 21

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i wybitne osiągnięcia żeglarskie członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:
1. Pochwałą ustną lub na piśmie
2. Dyplomem lub odznaką
3. Nagrodą pieniężną lub rzeczową
4. Nadaniem godności Członka Honorowego

Rozdział IV

 Władze Klubu

 § 22

1. Władzami Klubu są:
– Walne Zgromadzenie Członków.
– Zarząd.
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Jeżeli szczegółowe przepisy Statutu nie stanowią inaczej wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23

1. Najwyższa władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków i zwoływane jest przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Komandora, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór delegatów na Zjazd delegatów Yacht Klubów Polski oraz innych Stowarzyszeń i Organizacji Żeglarskich, których Klub jest członkiem.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
8. Nadawanie członkostwa honorowego.
9. Uchwalanie zmian do Statutu Klubu i rozwiązania się Klubu.
10. Zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego Klubu w trybie obowiązujących przepisów.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Klubu.

§ 25

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
Juniorzy
– Członkowie honorowi
– Członkowie wspierający
– Osoby zaproszone przez Zarząd Klubu
2. Walne Zgromadzenie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu raz do roku.
2. O Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd zawiadamia wyłącznie Członków mających uregulowane składki członkowskie pisemnie na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, podając miejsce Zgromadzenia, czas rozpoczęcia i porządek obrad.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
1. Na podstawie uchwały Zarządu.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 28

1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w tym: komandora, 1-2 wice komandorów, sekretarza i skarbnika.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 24) a w szczególności:
– reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu
– realizowanie zadań YKP i wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia
– zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
– przygotowywanie planów budżetu oraz sprawozdań z działalności Klubu
– powoływanie sekcji i komisji oraz nadzorowanie ich działalności
– zapraszanie na posiedzenia Zarządu
– angażowanie i zwalnianie płatnych pracowników Klubu
– uchwalanie regulaminów sekcji i komisji
– powoływanie pełnomocników w celu prowadzenia działalności statutowej
3. Zarząd Klubu konstytuuje się na posiedzeniu, które zwołuje nowo wybrany komandor najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty wyboru Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków w tym: komandora lub wice komandora. W wypadku równowagi głosów rozstrzyga głos komandora lub wice komandora.
5. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 29

Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Klubu pochodzących z wyboru.

§ 30

1. Dla ważności czynności dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagany są podpisy komandora lub wice komandora oraz skarbnika Klubu.
2. W pozostałych wypadkach wymagane są dwa podpisy: komandora lub wice komandora i jednego z członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej pod względem celowości i rzetelności.
– występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń Komisji po kontroli i żądanie wyjaśnień.
– kontrola realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
– przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w przedmiocie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Majątek i fundusze

 § 32

Majątek Klubu stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 33

Na fundusze Klubu składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie.
2. wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Klubu.
3. dotacje, subwencje i darowizny.
4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 34

Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

Rozdział VI

 Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

 § 35

Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i może być dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 36

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu się Klubu, likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu.
3. Majątek zlikwidowanego Klubu przeznacza się na cele określone w Statucie lub w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.