Regulamin Członkowski

Regulamin Członkowski

§1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in. prawa i obowiązki Członków Klubu, zasady przystępowania do Klubu oraz zasady ustania Członkostwa.
 2. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu i Regulaminu, a także etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich.
 3. Przynależność do Klubu jest DOBROWOLNA.
 4. O przyjęcie do Klubu może ubiegać się każda osoba spełniająca wymagania stawiane przez Statut.
 5. Członkowie Klubu Żeglarskiego dzielą się na:
  a Zwyczajnych
  b Juniorów
  c Wspierających
  d Honorowych

§2. Członkowie Zwyczajni Klubu

 1. Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, nie pozbawiona praw publicznych, która utożsamia się z celami statutowymi Klubu i deklaruje chęć ich realizacji oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Warunki przyjęcia do Klubu Członka Zwyczajnego:
  a znajomość Statutu oraz Regulaminu Klubu,
  b wypełnienie i złożenie do Zarządu Klubu Deklaracji Członkowskiej, opłacenie wpisowego oraz opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie,
  c przedłożenie propozycji wprowadzenia do Klubu przez 2 wybranych Członków Zwyczajnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za adaptację i zachowanie Kandydata w czasie stażu w Klubie,
  d odbycie minimum półrocznego stażu kandydackiego w Klubie,
  e zatwierdzenie kandydatury przez Zarząd po odbyciu stażu. Zarząd kierując się interesem Klubu, może kandydaturę przyjąć, odrzucić, lub przedłużyć staż na kolejny okres.

§3. Prawa Członka Zwyczajnego Klubu

 1. Członkowie Zwyczajni, o ile wypełniają obowiązki wynikające z Członkostwa Zwyczajnego, mają prawo do:
  a uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz mieć czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu (po ukończeniu 18 lat),
  b wysuwania postulatów i wniosków do Władz Klubu,
  c uczestnictwa w rejsach, regatach, konkursach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub,
  d korzystania z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada lub nadaje Klub,
  e korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
 2. Kandydat na Członka Zwyczajnego Klubu ma prawa i obowiązki takie jak Członek Zwyczajny za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Klubu.

§4. Obowiązki Członka Zwyczajnego Klubu

 1. Realizować przepisy Statutu i Regulaminu Klubu oraz uchwał i postanowień Władz Klubu.
 2. Dbać o dobre imię Klubu i honor Bandery YKP.
 3. Przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich.
 4. Brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój i ochronę mienia klubowego.
 5. Współdziałać w realizacji celów Klubu.
 6. Wykonywać zadania powierzone przez Władze Klubu.
 7. Dbać o urządzenia i sprzęt Klubu.
 8. Dbać o wizerunek Klubu.
 9. Opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
 10. Wypracować godziny na rzecz Klubu w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§5. Kandydaci do Klubu

 1. Kandydatem do klubu może zostać:
  a każda osoba fizyczna, (do osiągnięcia pełnoletności wymagana zgoda przedstawicieli ustawowych),
  b osoba, która po złożeniu deklaracji przystąpienia do Klubu, będzie pod opieką dwóch wprowadzających Członków Zwyczajnych Klubu, przez okres stażu,
  c osoba, która opłaca regularnie składki członkowskie, po wstępnej akceptacji Zarządu Klubu.
 2. Kandydat do Klubu ma prawo:
  a uczestniczyć w imprezach i kursach organizowanych w Klubie,
  b korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 3. Kandydat do Klubu ma obowiązek:
  a realizować postanowienia Statutu i oraz uchwały i decyzje Władz Klubu,
  b współdziałać w realizacji celów Klubu,
  c wykonywać zadania powierzone przez Władze Klubu,
  d dbać o urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu Klubu wymiarze czasowym wg. Regulaminu.

§6. Praca na rzecz Klubu

1 Klub opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy Członków.

2 Członek Zwyczajny jest zobowiązany przepracować, wykonując zadania powierzone przez
Władze Klubu, w okresie rozliczeniowym tj. od 1 października do 31 maja 80 godzin.

3 Tylko za zgodą Zarządu Klubu, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się odstępstwo od
obowiązku przepracowania całości limitu godzin.

4 Podstawą odstępstwa od obowiązku przepracowania całości limitu godzin jest pisemne
uzasadnienie przedstawione Zarządowi Klubu.

5 Za zgodą Zarządu i na pisemny wniosek Członka Klubu, nieprzepracowane godziny mogą być
zamienione na ekwiwalent pieniężny w wysokości uchwalonej przez Zarząd.

6 Systematyczne uchylanie się od przepracowania wymaganej Regulaminem liczby godzin,
wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Klubu, jest podstawą do upomnienia Członka,
ostrzeżenia, z utratą Członkostwa włącznie.

7 Członkowie Zwyczajni, którzy nie wypracowali godzin klubowych w terminie 1

października- 31 maja mogą zostać przesunięci w poczet Członków Wspierających, na

podstawie decyzji Zarządu.

§7. Zasady wypracowywania godzin na rzecz Klubu

1 Klubowicz ma obowiązek regularnego uzupełniania kart pracy w zeszycie klubowym
poprzez odnotowanie ilości odpracowanych godzin i podjętych czynności.

2 Karta pracy jest podstawą do rozliczenia odpracowanych godzin na rzecz Klubu.

3 Wykonaną prace potwierdza przynajmniej jeden Członek Zarządu lub Bosman

4 Charakter prac określa się w oparciu o poniższy taryfikator:

a podstawowe prace przy sprzęcie lub inne działania wykonywane na rzecz Klubu
niewymagające specjalistycznego przeszkolenia/umiejętności 1:1

b prace specjalistyczne, wymagające doświadczenia szkutniczego a także prace z
użyciem toksycznych materiałów na wolnym powietrzu 1:2

c prace z użyciem toksycznych materiałów w zamkniętych pomieszczeniach, lub
pomieszczeniach z ograniczoną wentylacją, laminowanie 1:3

§8. Utrata/ustanie członkostwa w Klubie

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. Śmierci Członka lub pozbawienia wyrokiem sądu praw publicznych,
 2. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,
 3. Na skutek nie opłacenia składki członkowskiej do 31 grudnia danego roku,
 4. Wykreślenia przez Zarząd wskutek:
  a zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  b nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres dłuższy niż 1 rok,
  c systematycznego uchylania się od przepracowania wymaganej Regulaminem liczby godzin oraz nie wykonywania zadań zleconych przez Zarząd Klubu,
  d istotnego naruszenia interesów Klubu,
  e niekoleżeńskiego zachowania wobec innych Członków, a także naruszenia dobrego imienia Klubu poprzez niegodne zachowania, podważanie wiarygodności Klubu i/lub Klubowiczów,
  f łamanie postanowień statutowych, Regulaminu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów.

5 Klubowicz, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalone w Klubie normy
współżycia, porządek i dyscyplinę, albo stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego l
fizycznego innych uczestników może zostać skreślony z listy uczestników Klubu.

§9. Prawo odwołania się od decyzji Zarządu

 1. Wykreślonym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Po tym terminie odwołanie się nie jest możliwe.
 3. Do czasu odwołania decyzji Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków,
  wykreślonym nie przysługują prawa członkowskie.
 4. O Walnym Zgromadzeniu Członków, Odwołujący się zostaje powiadomiony tak jak pozostali Członkowie Klubu.
 5. O decyzji Walnego Zgromadzenia Członków, Odwołujący się zostaje powiadomiony ustnie lub pisemnie.
 6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.

§10. Nagrody i kary.

1 Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i za wybitne osiągnięcia żeglarskie członkowie Klubu mogą być
wyróżnieni:
a pochwałą ustną lub na piśmie
b dyplomem lub odznaką
c nagrodą pieniężną lub rzeczową
d nadaniem godności Członka Honorowego

2 Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu, działanie na szkodę
Klubu, niekoleżeńskie i niegodne zachowanie wobec innych Członków Klubu a także
naruszenia dobrego imienia Klubu poprzez podważanie wiarygodności Klubu i/lub
Klubowiczów mogą być wyciągnięte przez Zarząd Klubu następujące konsekwencje:
a pozbawienie funkcji w Klubie,
b zawieszenie w prawach Członka,
c upomnienie,
d ostrzeżenie (drugie upomnienie)
e wykreślenie z Klubu.

3 Pierwszą karą jest upomnienie, drugą karą jest ostrzeżenie, trzecia kara w ciągu rok
skutkuje wykreśleniem Członka z Klubu.

§11. Korzystanie z pomieszczeń i kluczy

 1. Klucze przydziela Zarząd YKP Lublin na wniosek zainteresowanego.
 2. O przydzielenie kluczy mogą ubiegać się Członkowie spełniający wymogi Statutu i Regulaminu (godziny i składki).
 3. Klucze są przekazywane Zarządowi na koniec roku klubowego tj. do dnia 31 października.
 4. Klubowicze uprawnieni do posiadania kluczy nie mogą ich udostępniać innym osobom.
 5. Klubowicz, które zagubił klucz ponosi odpowiedzialność materialną za wymianę zamków

i dorobienie odpowiedniej ilości kluczy.

§12. Korzystanie z jachtów i sprzętu

1 Korzystać z jachtów i sprzętu mogą Członkowie, którzy nie zalegają z opłatami składek oraz
mają wypracowane godziny klubowe w czasie ustalonym przez Regulamin.

&13. Sposób komunikacji.

1. Wszelka oficjalna korespondencja (pisma i zawiadomienia) będą przesyłane z adresu:
ykplublin@gmail.com. Adres ten służy również Członkom Klubu do Korespondencji z
Zarządem. Za powiadomienie pisemne uważa się kontakt mailowy na powyższy adres.

2. Pozostałe sprawy tj. ogłoszenia, informacje, zawiadomienia itp. będą umieszczane na grupie
facebookowej Yacht Klub Polski Lublin i na massengerze Klubowe Info oraz będą
przekazywane ustnie podczas spotkań klubowych.

§14. Postanowienie końcowe

 1. Zarząd Klubu jest odpowiedzialny za wdrożenie i nadzorowanie stosowania zapisów tego Regulaminu przez wszystkich członków Klubu.